Research field and Faculty Members

Faculty Members

Main Field: Physical Education and Sport Studies
Research Field Professors in charge
Academic advisor Academic advisor assistant Classes
Philosophy of PE and Sport FUKASAWA Koyo SAKAMOTO Takuya
History of PE and Sports YAMAGUCHI Taku
OBAYASHI Taro
Sport Sociology SHIMIZU Satoshi
SHIMOTAKE Ryoji
KIKU Koichi
Theory of Martial Sports (Budo) SAKAI Toshinobu
OHISHI Junko
Management of PE and Sport SHIMIZU Norihiro DAIGO Ebe
Administration and Finance of PE and Sport SAITO Kenji NARUSE Kazuya
Leisure and Sport Industry NAKAZAWA Makoto
TAKAHASHI Yoshio
SAGA Hitoshi
Sport Pedagogy HASEGAWA Etsushi
SATO Takahiro
Special Physical Education SAITO Mayumi
SAWAE Yukinori
NAGATA Shinichi
Psychology of PE and Sport SAKAIRI Yosuke
KOKUBU Masahiro
AMEMIYA Rei

 

Main Field: Health and Human Performance Studies
Research Field Professors in charge
Academic advisor Academic advisor assistant Classes
Health Education TAKEDA Fumi
KATAOKA Chie
MONMA Takafumi
Environmental Health
Sport Physiology NISHIYASU Takeshi
TAKEMASA Toru
FUJII Naoto
Sport Biochemistry SOYA Hideaki MATSUI Takashi
OKAMOTO Masahiro
Sport Nutrition OMI (DOI) Naomi SAGAYAMA Hiroyuki
Physical Fitness NABEKURA Yoshiharu
KIZUKA Tomohiro
ONO Seiji
ENOMOTO Yasushi
Health and Physical Fitness for Active Living OHKURA Tomohiro
Measurement and Evaluation of Sport NISHIJIMA Takahiko
Sport Medicine for Wellness WATANABE Koichi
KUNO Shinya
NAKATA Yoshio
KOSAKI Keisei
Sport Medicine for Motor System MUKAI Naoki
TAKEMURA Masahiro
FUKUDA Takashi
TAKAHASHI Hideyuki
Sport Biomechanics FUJII Norihisa
KOIKE Sekiya
SADO Natsuki
Applied Anatomy

 

Main Field: Coaching Studies 
Research Field Professors in charge
Academic advisor Academic advisor assistant Classes
General Theory of Coaching and Training KIUCHI Atsushi
TANIGAWA Satoru
MAEMURA Hirohiko
KAWAI Toshinobu
MATSUMOTO Tsuyoshi
MATSUO Hirokazu
Theory of Movement NAKAMURA Tsuyoshi SHINTAKE Yuko
Coaching in Gymnastics MOTOYA Satoshi
Coaching in Sports Gymnastics WATANABE Yoshio
SAITO Taku
KANAYA Mariko
Coaching in Track & Field OHYAMA BYUN, Keigo
KIGOSHI Kiyonobu
OGATA Mitsugi
Coaching in Swimming TAKAGI Hideki
HOMMA Miwako
SENGOKU Yasuo
TSUNOKAWA Takaaki
Coaching in Volleyball AKIYAMA Nakaba NAKANISHI Yasumi
Coaching in Basketball UCHIYAMA Haruki YOSHIDA Kenji
IKEDA Eiji
Coaching in Handball AIDA Hiroshi
FUJIMOTO Hajime
YAMADA Eiko
Coaching in Soccer NAKAYAMA Masao KOIDO Masaaki
Coaching in Rugby FURUKAWA Takuo SHIMASAKI Tatsuya
Coaching in Racket & Bat Sports KAWAMURA Takashi
NARA Takaaki
MITSUHASHI Daisuke
SUITA Masashi
NONAKA Yuki
Coaching in Judo OKADA Hirotaka
MASUCHI Katsuyuki
HIRAOKA Hiroaki YAMAGUCHI Kaori
Coaching in Kendo KODA Kunihide NABEYAMA Takahiro
ARITA Yuji
Coaching in Kyudo MATSUO Makinori
Outdoor Pursuits and Education SAKAMOTO Akihiro
WATANABE Hitoshi
Dance Studies TERAYAMA Yumi HIRAYAMA Motoko

 

Research Field Professors in charge
Academic advisor Academic advisor assistant Classes
Foreign languages